Bron: PZC door Mieke van der Jagt WEMELDINGE – De gemeente Kapel­le krijgt binnenkort een oranje lo­per cadeau van de gemeente Zwar­tewaterland. Sinds de koningin in Genemuiden Koninginnedag vier­de, krijgen alle gemeenten waar de majesteit komt feesten zo'n degelij­ke oranje loper. Middelburg krijg er ook een.

Waar in Wemeldinge de loper, honderd meter lang en vier meter breed, op 30 april komt te liggen is nog niet duidelijk. Wel heeft bur­gemeester Siebe Kramer meer zicht op hoe de route die het ko­ninklijk gezelschap loopt, eruit gaat zien.
De ruim 800 meter die het gezel­schap lopend gaat afleggen, begint op het Dorpsplein, waar de auba­de wordt gezongen. Via de Konin­gin Emmastraat, de Prinses Beatrix­weg en de Oranjeboomstraat, loopt het gezelschap door de Da­niëlstraat over het Amaliaplein langs de Prinses Julianastraat en de Kanaalweg naar de Boulevard. Daar staan de versierde wagens die later meerijden in de optocht. Onderweg kan het gezelschap mee­doen aan typischWemeldingse ko­ninginnedagactiviteiten als een stoeltjesrit en allerlei spelletjes.
De optocht, ook een typisch We­meldingse activiteit, moet wach­ten tot de koningin vertrokken is, maar de burgemeester wist deze week te melden dat de NPS gedu­rende een half uur na het vertrek van het gezelschap naar Middel­burg, een reportage op de televisie zal uitzenden.
Nog meer media-aandacht krijgt Wemeldinge in de aanloop naar Koninginnedag. De NOS maakt drie programma's over de voorbe­reidingen in Zeeland, die in de loop van april zullen worden uitge­zonden.
In de voorbereiding zijn op ver­schillende niveaus werkgroepen met veiligheid bezig. Het gaat niet alleen om de veiligheid van het ko­ninklijk gezelschap, maar ook die van het publiek en de mensen die langs de route wonen. Volgens Kra­mer moet iemand die een hartaan­val krijgt in zijn woning, ook met­een geholpen kunnen worden. De werkgroepen houden met alles re­kening.
Alle plannen, ook de route, moe­ten begin april nog het fiat krijgen van het kabinet van de koningin. Een begroting wordt eind deze maand ingediend. Kapelle is be­reid zelf een ton in de feestelijkhe­den te steken.

facebooktwitter