door Emile Calon bron: PZC

Korpschef Letty Dem­mers verwacht dat de Zeeuwse politie tij­dens Koninginnedag de steun nodig heeft van vierhonderd agenten van an­dere korpsen. Binnen het korps wordt momenteel gewerkt aan een draaiboek voor het bezoek van de koninklijke familie aanWe­meldinge en Middelburg.

Demmers verwacht dat het draai­boek, inclusief de dreigingsanaly­se, binnen drie tot vier weken klaar is. Daarna gaat het naar het ministerie van Binnenlandse Za­ken. Na toetsing wordt daar geke­ken hoeveel agenten van andere korpsen het Zeeuwse bijstaan.
Medewerkers van de Dienst Ko­ninklijke en Diplomatieke Beveili­ging komen hoe dan ook de 30e naar Zeeland. Deze dienst zorgt namelijk voor de veiligheid van le­den van het Koninklijk Huis. En motoragenten van het Korps Lan­delijke Politiediensten zullen voor het escorte zorgen tijdens de rit van Wemeldinge naar Middelbug. Volgens Demmers zullen Zeeuwse agenten tijdens het bezoek vooral te vinden zijn in de 'eerste ring' rondom de koninklijke familie. „ Zij kennen namelijk de situatie en zij kennen de mensen in Zee­land."
Het Zeeuwse korps zal die dag maximaal aanwezig zijn. De verlo­ven voor Koninginnedag en de da­gen daarvoor zijn al geruime tijd geleden ingetrokken. Niet alleen die van de agenten maar die van alle medewerkers van het korps. Ook voor de mensen die bijvoor­beeld op de afdeling personeelsza­ken werken.
Demmers verwacht dat tijdens Ko­ninginnedag zeshonderd agenten en medewerkers van het Zeeuwse korps worden ingezet. Zij zijn dan actief in Middelburg enWemeldin­ge, maar ook in al die andere plaat­sen in Zeeland waar iets te doen is. „Want daar is ook politiezorg nodig."
Dat het Zeeuwse korps een beroep moet doen op andere korpsen is niet vreemd. Demmers benadrukt dat de reguliere politiesterkte is ge­baseerd op het dagelijkse werk. Voor bijzondere gebeurtenissen is er een bijstandsregeling. Het korps kan assistentie vragen. Zeeuwse agenten springen op hun beurt re­gelmatig bij tijdens risicowedstrij­den van NAC en Feyenoord en wa­ren onlangs ook aanwezig bij de onlusten in Culemborg.
De korpschef geeft ook aan dat bij een calamiteit die dag zonder pro­blemen extra agenten kunnen wor­den ingezet vanuit andere regio's. „We kunnen zo opschalen." En als alles 'soepeltjes verloopt', waar ze vanuit gaat, kunnen agenten naar huis omdat ze niet nodig zijn. „Dan schalen we af."
Burgemeester Koos Schouwenaar, korpsbeheerder van de politie, vindt het evenmin vreemd dat de Zeeuwse politie assistentie inroept tijdens de viering van Koninginne­dag. Hij trekt de vergelijking met een brand. „ Als het om een grote brand gaat, krijgt een korps ook hulp van anderen. Zo is de hulp­verlening geregeld. Gemeentegren­zen of provinciegrenzen tellen

route30april

Route Koninginnedag


facebooktwitter